Cuộc thi toán bàn tính quốc tế

Lần đầu tổ chức ở Việt Nam.