Thao tác gẩy bàn tính bằng hai tay

Các bé gẩy hạt tính như thế nào?