Thi đấu kỹ năng SpeedMath khó

Thực hiện hai phép tính cùng một lúc.